Breadcrumbs

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A S.E.G.A. HUNGARY Kft. toborzási folyamatával kapcsolatban

 

 

Adatkezelő

Cégnév:

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.

Cégjegyzékszám:

Cg.05-09-028770

Adószám:

25524468-2-05

Képviseletében:

Vér Szilveszter Gazdasági igazgató és Dobos Péter Gyártási Műszaki igazgató

Adatvédelmi kapcsolattartó:

Domoszlai Márk

Telefonszám:

+36-20/684-3001

E-mail cím:

mark.domoszlai@seg-automotive.com

 

 

Kérjük, hogy különös figyelemmel olvassa el az alábbi tájékoztatót és azt követően a dokumentum végén, ha egyetért, legyen szíves megadni a hozzájárulását az adatkezeléshez!

 

A hozzájárulásának hiányában Ön nem fog tudni a kiválasztási folyamatban részt venni és/vagy a későbbiekben elérhetővé váló pozíciókkal kapcsolatban nem fogunk tudni Önnel kapcsolatba lépni. 

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.; telefonszám: 06/20 684 3001; e-mail: contact@seg-automotive.com) (az „Adatkezelő“).

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt személyes adatok köre és forrása, valamint az adatkezelés ideje

2.1 Adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatait az alábbi célok elérése érdekében kezeljük az alábbi felhatalmazások alapján:

a) Az Ön személyes adatait az Adatkezelőnél meghirdetett pozíció betöltése érdekében szükséges kiválasztási folyamat lefolytatása, valamint ezzel kapcsolatban az Önnel való kapcsolattartás céljából kezeljük az Ön hozzájárulása alapján. Természetesen Ön nem köteles a személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátani. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy ha a személyes adatinak ebből a célból való kezeléséhez nem járul hozzá, nem tud a kiválasztási folyamatban részt venni és így a meghirdetett pozíciót esetlegesen elnyerni.

b) Amennyiben ehhez Ön hozzájárul, a kiválasztási folyamat lezárulását követően a személyes adatait az ún. „HR adatbázisunkban” tároljuk abból a célból, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, ha esetlegesen a korábban meghirdetett, vagy ahhoz hasonló pozíciót elérhetővé válna és úgy ítéljük meg, hogy Ön alkalmas jelölt lehet az adott pozícióra. Természetesen Ön nem köteles a személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátani. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy ha a személyes adatinak ebből a célból való kezeléséhez nem járul hozzá, nem áll módunkban a jövőben kapcsolatba lépni meghirdetett pozíciókkal kapcsolatban.

c) Az Ön személyes adatait (név, születési idő, telefonszám) az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk valamely 2.3. c.) pontban rögzített partnerünk részére az Önnel való kapcsolatfelvétel és a későbbi esetleges belépés céljából.

2.2 Kezelt személyes adatok köre

Az Ön által megadott következő személyes adat típusokat kezeljük a fenti 2.1 pont szerinti cél(ok) érdekében:

Név, születési hely, születési idő, lakcím, telefonszám, családi állapot, gyermekek száma, fénykép, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek és betöltött munkakörök, ellátott feladatok, tanulmányok, iskolák neve, elvégzett szakirány, szakdolgozat címe, hobbik és érdeklődési körök, számítógépes ismeretek, nyelvtudás, nyelvvizsgák időpontjai, nyelvtudás szintje, egyéb releváns szakmai kompetenciák, elvégzett továbbképzésekre vonatkozó információk.

2.3 Személyes adatok forrása

Az Ön személyes adatait

a) közvetlenül Ön bocsátja a rendelkezésünkre, amikor azokat megküldi részünkre az önéletrajza, esetleg a motivációs levele részeként;

b) esetlegesen nyilvános forrásból szerezzük meg, így például a facebook.com vagy a linkedin.com oldalakról (amennyiben az meghirdetett pozícióra a jelentkezést ezen felületeken keresztül juttatja el a részünkre); vagy

c) a toborzás érdekében igénybe vett partnereink egyike részére juttatja el a személyes adatait, aki továbbítja az Ön személyes adatait a részünkre. Az ilyen partnereink a következők: Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Pannondiák Iskolaszövetkezet, Humán Centrum Kft., Get Work Trend Kft., HSA Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft., Grafton Recruitment Kft., Eastjob Személyzeti Tanácsadó Bt. Work Force Kft.

2.4 Adatkezelés ideje

a) A személyes adatai a kiválasztási folyamat lezárulását követően visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek; vagy

b) amennyiben hozzájárul a személyes adatainak a HR adatbázisunkban való tárolásához, a kiválasztási folyamat lezárulását követő fél évig tároljuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait.

 

3. Az adatkezelésünkkel kapcsolatban Önt megillető jogok és jogérvényesítési lehetőségek

3.1 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön jogosult kérelmezni:

a) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, az ún. Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”, 15. cikk);

Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon. 

b) a személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikk);

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk);

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikkében meghatározott indokok valamelyike fennáll.

d) a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében foglalt indok teljesül.

e) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk); valamint

megilleti adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), vagyis hogy az Önre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

f) fentieken túl Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, azzal, hogy a visszavonást megelőző adatkezelés nem válik jogszerűtlenné (GDPR 13. cikk (2) bek. c)).  Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja ( mindegyik adatkezelés esetében).

 

3.2 A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

a) Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott elérhetőségeken.

b) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

c) Ön bírósághoz is fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályokban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, illetve sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

 

Elérhetőségek:

Adatkezelő elérhetősége:

  • Cégnév: Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.
  • Székhely: 3711 Szirmabesenyő, 0129/96 hrsz.
  • Cégjegyzékszám: Cg.05-09-028770
  • Adószám: 25524468-2-05
  • Adatvédelmi kapcsolattartó: Domoszlai Márk
  • Telefonszám: +36-20/684-3001
  • E-mail cím: mark.domoszlai@seg-automotive.com

 

Adatfeldolgozó elérhetősége: